Monitoring

Klauzula RODO* - MONITORING WIZYJNY

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych gromadzonych przez monitoring jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w  Golubiu-Dobrzyniu, ul. Sportowa 8, 87-400 Golub-Dobrzyń.

 1. Z kim można się kontaktować w sprawie danych osobowych gromadzonych przez monitoring?

Kontakt:

     - bezpośrednio z Administratorem tel.  56 682 14 70, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

    - z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Do IOD należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym dotyczące realizacji praw w zakresie danych osobowych.

 1. W jakim celu stosujemy monitoring?

 W celu zapewnienia:

- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz

- bezpieczeństwa pracownikom i ochrony mienia pracodawcy

(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z  przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy).

 1. Komu ujawniamy dane?

 

Odbiorca to podmiot, któremu ujawniane są dane osobowe. Odbiorca może otrzymać dane na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcą danych na podstawie umowy powierzenia jest firma, która  zajmuje się serwisem naszego monitoringu.

 1. Czy dane osobowe będziemy przekazywali do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej?

Nie, danych osobowych nie będziemy przekazywali do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 1. Przez jaki okres będziemy przechowywali dane osobowe?

 

Przez okres 30 dni. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa - termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 1. Jakie ma Pani/Pan prawa w zakresie danych gromadzonych  przez monitoring?

 

Ma Pani/Pan prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 • do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
 • skargi do Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa - jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie  danych osobowych narusza RODO.
 1. Jaki jest skutek przebywania w obszarze monitorowanym?

Przebywanie w granicach obszaru objętego monitoringiem wiąże się z możliwością  rejestracji Pani/Pana wizerunku na powyższych zasadach.

 1. Czy dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu?

Nie, dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.                                                                   

*RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).