Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO

1. Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informuję:

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu ul. Sportowa 8, 87-400 Golub-Dobrzyń, reprezentowany przez Kierownika Ośrodka.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.

6. Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

8. W odniesieniu do danych osobowych Pani/Pana lub danych osobowych Pani/Pana dziecka przysługuje Pani/Panu prawo:

a) dostępu do treści danych osobowych,

b) sprostowania danych osobowych,

c) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d) do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

10. Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.